Politikerna

Politikerna i din kommun är en viktig samarbetspartner. Tillsammans med dem kan ni ansöka om evenemanget och ofta går kommunen in som någon form av medarrangör eller ekonomisk partner. Att politikerna känner sig delaktiga och trygga med det ni avser leverera är viktigt. Både själva evenemanget men kanske framförallt den legacy ni lägger fram. Fundera över hur ni på bästa sätt kan samverka för att också skapa ett mervärde hos politiken kring legacy för samhället. Kanske är det politikens ansvar men också förtjänst att visst legacy åstadkoms? Och därmed låta dem ta äran för detta.

Vanligt förekommande Legacy

Positivt Negativt
Det politiska engagemanget är stort. Det är en ingen eller svag politisk förankring.
Medias vinklingar är positiva – det har stärkt varumärket. Politikerna är stolta över hur allt sköttes. Samarbetet med viktigare aktörer på destinationen saknas.
Nya arbetstillfällen har skapats på destinationen. Det har blivit dåligt rykte kring evenemanget.
Förslitningar eller avsaknad av underhåll av anläggningar samt att anläggningar står tomma.
Korruption kring beslut.
Positivt
Det politiska engagemanget
är stort.
Medias vinklingar är positiva
– det har stärkt varumärket.
Politikerna är stolta över
hur allt sköttes.
Nya arbetstillfällen har skapats
på destinationen.
Negativt
Det är en ingen eller
svag politisk förankring.
Samarbetet med viktigare
aktörer på destinationen saknas.
Det har blivit dåligt rykte
kring evenemanget.
Förslitningar eller avsaknad av
underhåll av anläggningar samt
att anläggningar står tomma.
Korruption kring beslut.